[16:10] 1280x800 [16:10]
1/7 no Mahoutsukai wallpaper 1280x800, 16:10

[16:9] 1600x900 [16:9]
1/7 no Mahoutsukai wallpaper 1600x900, 16:9

[16:10x2] 2560x800 [16:10x2]
1/7 no Mahoutsukai wallpaper 2560x800, 16:10

[16:10] 2560x1600 [16:10]
1/7 no Mahoutsukai wallpaper 2560x1600, 16:10