[5:4] 1280x1024 [5:4]
Abunai Koi no Sousashitsu wallpaper, 1280x1024, 5:4 Abunai Koi no Sousashitsu wallpaper, 1280x1024, 5:4

[16:9] 1920x1080 [16:9]
Abunai Koi no Sousashitsu wallpaper, 1920x1080, 16:9